M-TECH POLAND sp. z o.o. w chwili obecnej jest w trakcie realizacji projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, W ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – GO TO BRAND

TEMAT PROJEKTU:

Wprowadzenie Spółki M-TECH na nowe międzynarodowe rynki perspektywiczne ( USA; Meksyk; Australia; RPA i Rosja ) oraz wzrost sprzedaży na rynki europejskie, w szczególności poprzez wypromowanie nowego produktu Retrofity M-Tech Platinum typów C5W, W5W


KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Na potrzeby promocji wybranych produktów opracowano model kampanii marketingowej, oparty na udziale w targach oraz wzięciu udziału w indywidualnych misjach gospodarczych ( połączonych ze zwiedzaniem targów). Wybrane Imprezy targowe: Dwie imprezy na rynku perspektywicznym USA w Las Vegas APEX w roku 2018 i 2019, jak również kluczowe imprezy organizowane w Europie we Francji EQUIP AUTO (2019 rok); w roku 2018 dwie imprezy targowe AUTOMECHANIKA zarówno w Niemczech, jak i Wielkiej Brytanii oraz dwie imprezy targowe w roku 2018 i 2019 we Włoszech AUTOPROMOTEC. Imprezy te umożliwią nie tylko śledzenie nowych trendów, ale również pozyskanie kontrahentów z zarówno rynku amerykańskiego, jak i nowych kontrahentów z rynków europejskich. W celu pozyskania nowych klientów z pozostałych rynków perspektywicznych takich jak Meksyk, Australia oraz RPA – oprócz wystawiennictwa na targach w USA (klienci z tych krajów, głównie uczestniczą w targach na rynku amerykańskim), odbędą się indywidualne misje gospodarcze podczas odbywających się w tych krajach targów branżowych. Będzie to niewątpliwie najlepsza okazja do odbycia spotkań, z jak największą ilością potencjalnych klientów. Polityka indywidualnych rozmów podczas misji gospodarczych będzie również zastosowana w przypadku rynku rosyjskiego. Ponadto zostanie dokonany zakup specjalistycznej usługi doradczej związanej z wejściem na perspektywiczny rynek USA w zakresie badania rynku, wyselekcjonowania grupy docelowej potencjalnych partnerów, określenia ram prawnych obowiązujących na rynku amerykańskim. Działania informacyjno-promocyjne to wykonanie oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocy


CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności spółki M-TECH na rynkach międzynarodowych (w szczególności na rynku amerykańskim), poprzez budowę świadomości marki M-TECH wśród odbiorców zagranicznych, dzięki prowadzonym w ramach projektu działaniom, umożliwiającym wypromowanie nowych produktów Spółki na rynkach amerykańskim, meksykańskim, RPA, rosyjskim, australijskim oraz europejskim. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwinięcie eksportu, pozyskanie nowego rynku zbytu (nowe rynki perspektywiczne) i kluczowych klientów oraz promocję i budowę konkurencyjnej pozycji Marki firmy M-TECH na rynku zagranicznym. Zaplanowane główne cele w zakresie umiędzynarodowienia firmy, będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodów z eksportu jak też umiędzynarodowienie polskich produktów oraz pokazania polski jako solidnego partnera biznesowego na arenie międzynarodowej – realizacja Celu głównego konkursu – promowanie Marki Polskiej Gosp


Nazwa Beneficjenta: M-Tech POLAND Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 019 412,00 PLN
Wartość dofinansowania: 677 550,00 PLN

ZAPYTANIA OFERTOWE "GO TO BRAND"

..
02052018 02052018 Katalog
07112018 07112018 Katalog
08042019 08042019 Katalog
08052018 08052018 Katalog
10052018 10052018 Katalog
14062018 14062018 Katalog
17122018 17122018 Katalog
19102018 19102018 Katalog
22052018 22052018 Katalog
25042018 25042018 Katalog
30042018 30042018 Katalog
30052018 30052018 Katalog